Blog perfectbitch

Temat: Przywitaj się!
No więc:


Imię: Anna ;D
Wiek: niedługo 16, bądź co bądź jak narazie 15 ;>
Miasto: Hahah, wieś. Rudna, (wiocha 'słynie' ze zbiornika odpadów poflotacyjnych) nieopodal Lubina . [Miedziowi, rzecz jasna].
Zainteresowania: Sporty. Siatkówka, pływanie, etc. Muzyka: h-h, r'n'b, trance, house, czasem metal *-*
Nie lubię: Ojjj... Galerianek z mojej szkoły, przegrywać nie nawidzę no i deszczu nie lubię ;p
O sobie: Z natury raczej przyjazna, posiadająca wyznaczone cele już od dzieciństwa, do których uparcie dąży. Czasem wredna i złośliwa, ale do dla tych, którzy w pewien sposób zaszli za skórę.

;]
Źródło: smoki.wolnych.stad.aaf.pl/viewtopic.php?t=411Temat: Konkurs!!!
Zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most

http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=267
http://www.miejsca.com/z_most.html


mój drugi punkcik
Źródło: stk.ae.poznan.pl/forum/viewtopic.php?t=92


Temat: [TT]Mój pierwszy moduł (szlakowy)
A ja mam pył gratis przy okazji przesiewania poflotacyjnych odpadów porfirowych w celu pozyskania podsypki.
Źródło: forum.martel.pl/viewtopic.php?t=2937


Temat: [gleby] Problemy ochrony środowiska regionów górniczych
Problemy ochrony środowiska w rejonach górniczych
PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ
(Wymienione niżej treści są realizowane w ramach 2-dnowych wyjazdów terenowych)
Grupa 1 . Górny Śląsk
1. Uwarunkowania geologiczne eksploatacji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, na przykładzie kopalń Sośnica i Makoszowy.
2. Oddziaływanie eksploatacji węgla kamiennego na środowisko przyrodnicze: deformacje terenu, szkody górnicze, zaburzenia warunków hydrologicznych i układu sieci hydrograficznej, tworzenie hałd odpadów, odprowadzanie zasolonych wód kopalnianych, odsalanie wód dołowych.
3. Problemy rekultywacji hałd odpadów górnictwa węgla kamiennego. Metody rekultywacji technicznej i biologicznej zwałów przyzakładowych i centralnych. Czynniki warunkujące udatność nasadzeń.
4. Wykorzystanie odpadów górniczych do rekultywacji terenów zdegradowanych i budowy obwałowań cieków wodnych – aspekty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne.
5. Uwarunkowania geologiczne eksploatacji rud cynku i ołowiu na Górnym Śląsku. Oddziaływanie górnictwa cynku i ołowiu na środowisko (warpie, zwały górnicze i przeróbcze). *
6. Oddziaływanie hut metali nieżelaznych na środowisko. Przedsięwzięcia huty cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim służące ochronie środowiska - zrealizowane w ostatnich 20 latach. Pozwolenia zintegrowane i certyfikaty ISO *
7. Zagospodarowanie składowisk odpadów huty cynku i ołowiu w Miasteczku Śl. Racjonalne wykorzystanie odpadów hutniczych. *
8. Turystyczne zagospodarowanie nieczynnych kopalń górnictwa srebra, cynku i ołowiu – na przykładzie Historycznej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.
9. Turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych - na przykładzie obiektu „Słoneczna Dolina” - w rejonie Tarnowskich Gór
10. Elementy ekologicznego zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych - na przykładzie kamieniołomu wapienia „Górażdże”.
* tematy zaznaczone gwiazdką będą realizowane w zależności od uzyskania zgody na wizytę w hucie
Grupa 2 . Dolny Śląsk
1. Uwarunkowania geologiczne eksploatacji węgla brunatnego w KWB Turów. Budowa złoża. Plan ruchu kopalni. Oddziaływanie kopalni na środowisko. Osuwiska. Problemy hydrologiczne.
2. Problemy rekultywacji zwałowisk górnictwa węgla brunatnego. Metody rekultywacji technicznej i biologicznej zwałów zewnętrznych i wewnętrznych. Rekultywacja biologiczna i zagospodarowanie leśne zwałów. Realizacja nasadzeń. Czynniki warunkujące udatność nasadzeń.
3. Oddziaływanie elektrowni Turów na środowisko. Wykorzystanie popiołów elektrowni Turów do rekultywacji zwałów górniczych – aspekty techniczne, ekologiczne i ekonomiczne.
4. Uwarunkowania geologiczne i problemy ochrony środowiska w zakładach eksploatacji surowców skalnych - na przykładzie kamieniołomów bazaltu (w Lubaniu Śl. albo w Wilkowie k/Złotoryi).
5. Geologiczne, prawne i organizacyjne aspekty zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych w kierunku specjalnym - jako składowisk odpadów – na przykładzie kamieniołomów bazaltu w Lubaniu.
6. Ekologiczne zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych - na przykładzie rezerwatu Wilcza Góra – w Wilkowie k/Złotoryi.
7. Problemy ochrony środowiska wynikające z dawnej eksploatacji miedzi w „Starym Zagłębiu” w rejonie Bolesławca. Problemy rekultywacji składowiska odpadów poflotacyjnych „Wartowice”. Problemy hydrologiczne spowodowane zalaniem kopalń po zakończonej eksploatacji


Źródło: ochraniarze.fora.pl/a/a,344.html


Temat: utylizacja grupa C3
Odpady górnictwa rud metali

Wytwarzane w przemyśle miedziowym odpady można podzielić na:
-specyficzne: skała płonna z robót górniczych oraz odpady flotacyjne, żużle szybowe, żużle granulowane, pyły ołowionośne, szlamy ołowionośne.
-niespecyficzne: popioły i żużle z elektrociepłowni, osady z oczyszczalni ścieków, odpady ceramiczne i budowlane, masy formierskie, złom żelazny, zużyte wykładziny gumowe, miazga drzewna, makulatura, zużyte oleje i in.

Charakterystyka odpadów i ich zagospodarowanie
Z całkowitej ilości wytwarzanych odpadów istotne znaczenie mają te, które powstają podczas kolejnych procesów oddzielania materiału użytecznego z wydobytego surowca na poszczególnych etapach głównego ciągu technologicznego.

Odpady flotacyjne
Odpady flotacyjne są dominującym rodzajem odpadów wytwarzanych w KGHM w procesie flotacyjnego wzbogacania rud miedzi i stanowią one około 94 % masy wytwarzanych odpadów. Są to odpady mineralne (bardzo rozdrobniona skała płonna), obojętne dla środowiska, nieszkodliwe dla zdrowia. Odpady te wytwarzane są w ilości około 24 milionów Mg/rok i deponowane są na składowisku „Żelazny Most”, o powierzchni około 15 km2 i pojemności 350 milionów m3. Składowisko to należy do największych tego typu obiektów hydrotechnicznych na świecie, zlokalizowanych w rejonie o bogatej infrastrukturze powierzchni i dużym zaludnieniu. Do tej pory na składowiskach przemysłu miedziowego zdeponowano ponad 500 milionów Mg tych odpadów.
Proces flotacji polega na odzyskaniu z rudy przede wszystkim minerałów miedzi oraz innych minerałów siarczkowych, które charakteryzują się wystarczająco wysoką flot owalnością. Zawartość tych minerałów w rudzie jest stosunkowo niska, stąd odpady flotacyjne zarówno pod względem składu chemicznego jak i mineralogiczno-petrograficznego zbliżone są do surowca poddawanego procesowi flotacji.

Odpady z górnictwa rud miedzi
Rudy miedzi stanowią okruszcowane łupki miedzionośne, którym towarzyszą piaskowce, wapienie i dolomity. Ilość odpadów z robót górniczych jest niewielka. Dawniej były one głównie składowane, a obecnie są wykorzystywane w drogownictwie lub jako wypełnienie wyrobisk podziemnych.
Podstawową masę odpadów stanowią odpady poflotacyjne (ok. 93% przerabianej rudy) – obecnie ok. 27 mln Mg rocznie, pozostałe to żużle szybowe i żużle z pieca elektrycznego.
Odpady te charakteryzują się zmienną średnicą ziaren oraz wysoką zawartością tlenku wapnia (15-30%) i metali ciężkich (miedź, cynk, cyna, ołów).
Odpady poflotacyjne są zbierane w największym tego typu zbiorniku w Europie- o powierzchni 1394 ha – w miejscowości Żelazny Most. W wyniku wydobycia i przeróbki na składowiskach zgromadzono ogółem 365 mln Mg odpadów, z czego gospodarczo wykorzystywanych, w ramach odzysku, jest ok. 70% rocznej produkcji odpadów, głównie w budownictwie hydrotechnicznym, tj. do rozbudowy zbiornika Żelazny Most. Ponadto odpady poflotacyjne są wykorzystywane do powtórnego odzysku miedzi i srebra, do produkcji materiałów budowlanych, w drogownictwie oraz w górnictwie. Żużle miedziowe wykorzystuje się głównie jako kruszywo do budowy dróg, do rekultywacji wyrobisk, w budownictwie hydrotechnicznym oraz w górnictwie.


Odpady z górnictwa rud cynku i ołowiu
Rudy cynku i ołowiu to okruszcowane siarczkami tych metali dolomity triasowe. Odpady te, stanowiące ok.90% całkowitej ilości przerabianej rudy, to:
-gruboziarniste odpady dolomitowe, oddzielane w procesie wstępnego wzbogacania w ilości 25-33%przerabianej rudy,
-odpady flotacyjne, produkowane w ilości 57- 65% przerabianej rudy.
W ciągu roku powstaje ok.0,7 mln Mg odpadów dolomitowych i ok. 4 mln Mg odpadów flotacyjnych. Odpady te w ok.70% są poddane odzyskowi, z czego ok. 2/3 wykorzystuje się w drogownictwie i budownictwie, a odpady flotacyjne w niewielkim zakresie do niwelacji terenów i budowy nasypów.

Odpady z górnictwa rud siarki
Rozwój górnictwa siarki początkowo związany był z odkryciem złóż siarki w rozwidleniu Wisły i Sanu w okolicach Tarnobrzega (Tarnobrzeski Okręg Siarkowy), a następnie w rejonie Grzybowa i Lubaczowa. Szacuje się, że złoża te stanowią prawie 25% światowych zasobów siarki rodzimej. Eksploatację siarki metodą wytopu podziemnego prowadzą kopalnie w Jeziórku i Osieku. W latach 90. nastąpił ogromny spadek wydobycia i eksportu spowodowany tym, iż prawie 75% światowej produkcji siarki otrzymuje się metodą najtańszą, tj. z odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego.
W rejonie Tarnobrzegu zgromadzono ok.63 mln Mg odpadów poflotacyjnych i ok.1,5 mln Mg porafinacyjnych z eksploatacji złóż siarki metodą odkrywkową i przeróbki metodą flotacyjno- rafinacyjną.
Z całej ilości odpadów zagospodarowano 7,5 mln Mg odpadów poflotacyjnych, głównie do rekultywacji gruntów pogórniczych.
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,3497.html