Blog perfectbitch

Temat: Galactus Actionus - kreowanie uniwersum.
Belutek jakiś czas temu (możliwe że dzisiaj, możliwe że wczoraj - nie wiem, straciłem poczucie czasu ) pytał się mnie o moje pomysły w zakresie podziału energetyki. Mówił, że do tej pory wymyśliliście podział na energetykę świetlną/termiczną/jądrową/geotermalną.
Mi się w sumie taki podział nie podoba - chociażby dlatego, że nie mam pojęcia co rozumiecie przez energetykę termiczną ;P Bez wnikania w szczegóły - sposób uzyskiwania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych i geotermalnych jest ściśle związany z wysoką temperaturą (oczywiście w inny sposó, więc taki podział to klapa.
Ja bym zrobił tradycyjny podział na źródła odnawialne i nieodnawialne. Te pierwsze byłyby droższe, ale tańsze w utrzymaniu - no i zależne od klimatu i właściwości układu, w którym miałyby się znajdować (życzę powodzenia w montowaniu elektrowni wodnej na pustyni). Te drugie byłyby tańsze w konstrukcji, ale droższe w utrzymaniu, ponadto wymagając stałych dostaw surowców.
Źródło: forum.cdaction.pl/index.php?showtopic=59480Temat: kryzys gospodarczy
Podczas gdy już od jakiegoś czasu gospodarka światowa przeżywa największy kryzys stulecia, ludność na całym świecie cierpi z powodu kryzysu żywieniowego i energetycznego, zmian klimatycznych, dramatycznie wzrastającej biedy i rozpaczliwej niepewności, co do skutków zawirowań gospodarczych, których jesteśmy świadkami. Jest to zachwianie przede wszystkim dominującego modelu gospodarczo-politycznego, nastawionego wyłącznie na wzrost gospodarczy. Obecna sytuacja wymaga zrewidowania podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki, ponownie wystawionych na światło dzienne przez trwający kryzys: modelu osiągania dobrobytu gospodarczego poprzez wzrost gospodarczy i nierówny podział dóbr oraz zbyt duże zużycie surowców naturalnych, zarówno tych odnawialnych, jak i nieodnawialnych. Istnieje kilka skutecznych rozwiązań, ale są one tymczasowe i muszą im towarzyszyć znaczące reformy w funkcjonujących modelach gospodarczych.
Pomimo potęgi gospodarczej, kraje od dawna uprzemysłowione pogrążone są w recesji, a badania i analizy wykazują, że państwa rozwijające się znajdą się w jeszcze gorszej sytuacji.Liberalizacja handlu i inwestycji ogranicza krajowe rolnictwo i przemysł, drastycznie zmniejsza oszczędności i dochody państwa oraz zwiększa destabilizującą utratę kapitału.Dotykające cały świat problemy finansowe są też przyczyną zmniejszenia pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się.

W obecnym kryzysie może mieć to tragiczne konsekwencje, dotykające grupy najbardziej potrzebujące i zmarginalizowane, pomimo, że ogromna większość ludzi żyjących w biedzie nie jest w najmniejszym stopniu odpowiedzialna za ten kryzys.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1922


Temat: Elektrownie węglowe vs elektrownie atomowe
Dzięki za wykład, ale jednak mimo szerokiej dostępności surowca potrzebnego do fuzji jest to źródło energii nieodnawialnej.

Czy wykorzystanie uranu w elektrowni jądrowej jest duże ?
Wyzwanie

National Geographic, we współpracy z koncernem energetycznym Vattenfall pragnie zachęcić Cię do opracowania własnego projektu wykorzystania odnawialnych surowców energetycznych, którego celem byłoby powstrzymanie zmian klimatycznych.

Podziel się z nami swoimi pomysłami i przedstaw projekt zmian, który mógłby wywrzeć korzystny wpływ na środowisko i dopomóc w walce z ociepleniem klimatu. Twój plan powinien uwzględnić postępujące obecnie zmiany klimatyczne oraz zagadnienia gospodarki energetycznej. Musisz również przedstawić kroki zmierzające do realizacji tego pomysłu.


Wg mnie nie mogę wykorzystać tutaj energii atomowej ani termojądrowej. Chyba się nie mylę ?


Właśnie w książce do fizyki znalazłem, że Japończycy znaleźli metodę na otrzymywanie uranu z wody morskiej, ale to nie zmienia faktu, że jest to źródło nieodnawialne . Chociaż to trochę bez sensu, skoro woda jest surowcem odnawialnym.

Jakie źródło energii byście mi polecili do użycia w tym projekcie do konkursu ? Dodam, że od tego konkursu zależy moja ocena z geografii, która mi się wlicza do ocen uwględniach do tych przy przyjęciu do szkoły średniej .
Źródło: wgk.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37271


Temat: Stan polskiej przyrody
Według IOŚ, stan polskiej przyrody jest dobry


Stan przyrody w Polsce jest dobry. Od 1990 r. wzrasta liczba obszarów cennych przyrodniczo. Problemem natomiast nadal jest rekultywacja gleb na terenach poprzemysłowych - wynika z najnowszego dokumentu "Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej - raport wskaźnikowy 2004".

Z raportem, opracowanym przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ), który jest wstępem do opracowania przez IOŚ pełnego raportu o stanie środowiska w latach 2002-2006. zapoznali się w ubiegłym tygodniu senatorowie z senackiej komisji rolnictwa i ochrony środowiska.

Jak wynika z dokumentu, jakość polskich gleb rolniczych jest bardzo dobra, a poziom zanieczyszczenia użytków rolnych metalami ciężkimi i związkami organicznymi - niski, co pozwala klasyfikować je jako gleby o wysokiej jakości rolniczej. W porównaniu z innymi krajami europejskimi zużycie nawozów sztucznych i pestycydów utrzymuje się na stałym, niskim poziomie. Wynika to z promowania modelu zrównoważonej gospodarki rolnej.
W ostatnich latach zmniejsza się też oddziaływanie przemysłu na gleby. Autorzy raportu prognozują, że obszar gleb podlegających degradacji chemicznej nie będzie się zwiększał. Istotnym problemem pozostaje nadal rekultywacja terenów poprzemysłowych. Jak wynika z raportu, zanieczyszczenia poprzemysłowe mają charakter trwały, a przywrócenie gleb do stanu naturalnego wymaga znacznych nakładów finansowych.

Z raportu wynika również, że z roku na rok poprawia się w Polsce jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Dzieje się tak za sprawą stosowania nowoczesnych metod oczyszczania ścieków komunalnych. Łączna ilość zanieczyszczeń pochodzących z oczyszczonych ścieków komunalnych w latach 1995-2004 zmniejszyła się o ponad 50 procent. Spadła też ilość odprowadzanych ścieków - to efekt racjonalizacji zużycia wody zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych.

Autorzy raportu zwracają uwagę na wzrost ilości odpadów z sektora przemysłowego. Ilość odpadów z tego sektora poddawanych odzyskowi utrzymuje się na podobnym poziomie od 4 lat, z niewielką tendencją spadkową. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast wzrost ilości odpadów niebezpiecznych, trafiających na składowiska.

Jak się okazuje, zużycie nośników energii w polskiej gospodarce jest niższe niż w 1990 i 1995 roku. Spadek ten to wynik zmian zachodzących w gospodarce narodowej oraz spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w latach 2000-2001. Autorzy raportu uważają, że wzrost gospodarczy wymaga mniejszego dodatkowego zużycia energii, czyli sam rozwój gospodarki nie musi pociągać za sobą proporcjonalnego wzrostu zapotrzebowania na energię.

Głównym źródłem energii w polskiej gospodarce są źródła nieodnawialne. W starych państwach UE na każde 1000 osób przypadało w 2002 roku 0,84 GWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. W Polsce to zaledwie 0,06 GWh.

Rok 2004 był czwartym z kolei rokiem realizacji unijnego programu działania w zakresie ochrony środowiska, obejmującego lata 2000-2010. Wyróżniono w nim cztery priorytety: zrównoważone wykorzystanie surowców i racjonalna gospodarka odpadami; ochrona bioróżnorodności, ochrona życia i jakość życia; zmiany klimatu. KAW

__________________
PAP - Nauka w Polsce
reo
Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/
Źródło: klubciconia.avx.pl/forum/viewtopic.php?t=447


Temat: Ciepłownia ekologiczna Radziwie
Cieszę się, że nie jest nas dwóch do dyskusji.
Będzie już z 10 lat jak, za własne pieniądze, wziąłem udział w wycieczce do Austrii, której celem było zapoznanie się z ich osiągnięciami w energetyce opartej na drewnie. Jest wiele wątków z tej eskapady.
W jednej z miejscowości, budowa instalacji (kocioł, sieć, przyłącza) trwała dwa lata a przygotowania osiem(!). Świadczy to o znaczeniu czynnika ludzkiego w pracach przygotowawczych. Była to akcja edukacyjna, przekonywania, uzgodnienia,
opracowywania założeń i projektów, odkupowanie starych pieców itd. Czy my to rozumiemy i potrafimy? Trochę inaczej wygląda tam demokracja, samorządność, tradycja, patriotyzm...
W najbliższej okolicy mamy kilka ciepłowni spalających drewno. Mini przy szkole w Sendeniu. Większa w Łącku, gdzie ogrzewa szkołę, halę sportową, budynek Urzędu Gminy, przychodnię zdrowia i coś tam jeszcze. Interesująca jest w Raciążu, gdzie dodatkowo do podgrzewania wody wykorzystuje się kolektory słoneczne. Największa w okolicy i zdaje się w Polsce jest w Płońsku. Jest własnością miasta. W starej ciepłowni miejskiej opalanej węglem zainstalowano rok temu kocioł spalający zrębki drewniane. Kocioł ma moc 10,2 MW i wytwarza parę o cisnieniu 40bar i temperaturze ok. 400 stopni. Przy kotle jest turbina parowa o mocy 2,08 MW służąca do produkcji prądu. Para z turbiny i kotła służy do ogrzewania miasta. Oprócz tego kotła jest jeszcze kocioł na miał węglowy WR10 i
WR15 na miał weglowy z domieszką biomasy. Razem ciepłownia ma moc ok. 25MW. Komin jest podobny do tego w Radziwiu i ma 88 metrów wysokości.

Co to jest energia odnawialna? Jest to energia otrzymywana z takich surowców, które otrzymujemy, powstają wspólcześnie. Drewno rośnie tu i teraz, wierzba szybko, dąb wolniej. Do wzrostu potrzebują min. wody i dwutlenku węgla. Przy spalaniu wytwarza się woda i dwutlenek węgla. Przyjmuje się, że przy zrównoważonym rozwoju wychodzimy na zero. Stąd w przypadku spalania drewna w unijnych krajach nie nalicza się dodatkowego podatku od powstającego dwutlenku węgla. Czystą formą energii odnawialnej jest energia wnętrza Ziemii. Wydobywamy z dużych głębokości ciepłą wodę, wytwarzamy prąd, ogrzewamy pomieszczenia i wodę spowrotem wtłaczamy wgłąb Ziemii. Energetycznie jesteśmy na plusie. Ocenia się, że w Polsce zasoby geotermalne przekraczają 150 razy
potrzeby krajowe i są największe w Europie. Interesujący jest odwiert w Toruniu. Energia wiatru też uważana jest za czystą. Wszystkie te metody pozyskiwania energii nie są pozbawione wad ale nic nie ma za darmo.
Węgiel, ropa naftowa, gaz, uran są to surowce energetyczne nieodnawialne. Powstawały przez miliony lat a zużywane są od stu. Tak gwałtownie wyzwalana energia musi powodować skutki uboczne. Przy spalaniu węgla, ropy czy też gazu wydzielają się olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Nieodwracalnie. Z węgla wydzielają się dodatkowo tlenki siarki. Polska ma największe zasoby węgla w Europie. Węgiel można uszlachetnić aby przy
spalaniu nie był bardziej szkodliwy od ropy. Niemcy w czasie ostatniej wojny wytwarzali z węgla na skalę masową benzynę. Zasoby uranu na świecie się wyczerpują i w Polsce już go nie ma.
Ważne aby energetycznie być niezależnym, korzystać a własnych surowców, dawać zatrudnienie Polakom.
Źródło: busola.com.pl/forum/viewtopic.php?t=131


Temat: wizje studentow na temat przyszlosci miast
jako ciekawostke zamieszczam temat do rozwazan zadany przez profesora i dwie pierwsze wypowiedzi przedmiot: teoria architektury i urbanistyki

________________________
Przed jakimi problemami staną architekci-urbaniści w latach 2090. XXI wieku?

pierwsza wypowiedz:

1) Postapokaliptyczna wizja: Okres napięcia. Podziemne schrony (krypty) przeciwatomowe zasiedlona przez setki mieszkańców. Światowy konflikt nuklearny (o ropę). Ocalało niewielu. Część w bunkrach (wybrańcy). Reszta na powierzchni (chaos, ciężkie warunki życia, radioaktywność, upadek moralny, miasta-państwa). Próba organizacji życia na reliktach i pozostałościach przeszłości2) Cybermiasto - przestrzeń wirtualna (efekt wygody)
Możliwość integracji ludzi (społeczności, fora, sklepy, miejsca pracy, urzędy, pieniądze) - Symulator wirtualnego społeczeństwa. mieszkańcy lokalnych społecznosci - mniej czasu na spotkania w świecie rzeczywistym.
3) Przeludnienie ochrona przed megalopolis poprzez "hierarchię, skończoność, rytm, proporcję, harmonię" + zieleń
4) Zanieczyszczenie i wyeksploatowanie Ziemi
5) Matrix Nie będzie się czym zajmować - kontrolę przejmą maszyny (Eagle Eye)
6) walka o "miejsca bezpieczne", przytulne, klimatyczne (wartość historyczna) - tęsknota za przebywaniem na starym mieście gdzie pomimo braku zieleni czujemy się lepiej niż na osiedlach, nawet zielonych.druga wypowiedz:

mimo ze rok 2090 dla losow ziemi i ludzkosci jest nieprzewidywalny pod wzgledem skutkow przyczyn które jescze nie nastapiły (np kolajna wojna swiatowa, wielkei kataklizmy, globalna powodz, wynalezienie teleportu, powrot Jezusa na Ziemie, albo wizyta kosmitow) przewidziano jakie przedsiewziecia i kierunki rozwoju naszej cywilizacji nalezy przyjac, by nie poglebic negatywnych skutkow ludzkiej dzialalnosci na Ziemi, jakie juz nasapily,i ktore zostały stwierdzone:
Ewolucja najwazniejszych stwierdzeń w raportach IPCC
od
I (1990): Człowiek ma niewielki wpływ na klimat.
do
IV (2007): Wzrost średniej temperatury globalnej od połowy
XX wieku jest bardzo prawdopodobnie spowodowany
wywołanym przez człowieka wzrostem stęŜenia gazów
cieplarnianych...

Architekci i urbanisci zmagac sie wiec przez najblizsze 100 lat beda z problemami ekorozwoju:

1. Ograniczenia zależności od nieodnawialnych surowców energetycznych.
2. Redukcji emisji do atmosfery CO2, CO, SOx, NOx.
3. Recyklingu zasobów naturalnych (woda, lasy) i produktów wytwarzanych.
4. Redukcji istniejącej i przeciwdziałaniu nowej emisji toksycznych zanieczyszczeń do wód, powietrza i gleby.
5. Zapewnienie równych szans poprawy standardów życiowych i wzrostu dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom.

Co spowoduje kierunkowanie rozwoju miast na:
-policentrycznosc form urbanistycznych
-rozwoj dobrej komunikacji miejskieji trans publicznego
-stosowny wzrost zageszczecnia tkanek i ludnosci
-wykorzystanie odnawialnych żrodel energii
-formy wykorzystujace nowe technologie
-stosowanie odpowiedzich "cyklów życiowych" dla form (urbanistycznych i architektonicznych)

Miasto jest lustrem społeczeństwa, jest takie jak ludzie którzy w nich żyja, to od nas zalezy w jaka strone beda one ewoluowac..a wszczegolnosci od naszej wiedzy i swiadomosci- od naszych mysli.
W 2090 roku , beda one takie jak ludzei ktorzy w nich zyja.

...na odwrot to tez dziala

Źródło: kawaleriaberg.pl/viewtopic.php?t=746


Temat: Energia
Energia to podstawowa wielkość fizyczna, opisująca zdolność danego ciała materialnego do wykonania określonej pracy.

Rozwój społeczny i gospodarczy każdego państwa wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Stąd światowa produkcja surowców energetycznych od czasu pierwszej rewolucji przemysłowej systematycznie wzrasta.

Źródła energii - nazywane inaczej nośnikami energii - dzieli się na:


Nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor i rad);

Odnawialne, do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energia geotermiczna i energia biomasy.

Wprawdzie przez środki oszczędzania energii z jednej strony i przez polepszenie współczynnika sprawności przy przetwarzaniu energii z drugiej strony, udało się w krajach wysoko rozwiniętych utrzymać na stałym poziomie, a nawet zmniejszyć, zużycie energii to sytuacja ta w innych krajach wygląda inaczej. Według przewidywań do pokrycia tego zapotrzebowania wybieranych będzie wiele dróg:

umocni się korzystanie z kopalnych źródeł energii, przy czym okazało się, że ich zasoby są o wiele większe niż wcześniej podejrzewano w coraz szerszym zakresie korzystać się będzie z alternatywnych źródeł energii

Klasyczne źródła ropy naftowej wystarcza na 100 lat, ale złoża ropy w piaskach i łupkach wystarczą na kolejne 100 lat. Ziemskie złoża węgla kamiennego mogą być eksploatowane przez 1000 lat. Na świecie coraz częściej wykorzystywać się będzie energię wody. Na wykorzystanie energii słonecznej w skali przemysłowej nie ma co liczyć. Po pierwsze energia ta jest wciąż za droga a po drugie tereny o największym nasłonecznieniu leżą daleko od wielkich ośrodków odbiorczych.

Do tej pory wykorzystywano głównie energię poprzez spalanie węgla, dziś wiemy, iż istnieją inne źródła energii, z których możemy korzystać.

Perspektywy wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego człowieka znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w latach dziewięćdziesiątych i w konsekwencji doprowadziły do dużego wzrostu ich zastosowań w kilku krajach. Od roku 1990 ilość energii (ciepła i energii elektrycznej) wytwarzanej z energii promieniowania słonecznego wzrosła ponad dwukrotnie, a z energii wiatru czterokrotnie. Po podpisaniu Protokołu z Kioto w grudniu 1997 roku odnawialne źródła energii weszły w nowy i ważny etap rozwoju.

Technologie odnawialnych źródeł energii rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konkurować z konwencjonalnymi systemami energetycznymi. Odnawialne źródła energii są źródłami lokalnymi, toteż mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa energetycznego zmniejszając eksport paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, promować rozwój regionalny. Moduł o wy charakter większości technologii odnawialnych źródeł energii pozwala na ich stopniowe rozszerzanie w miarę potrzeb, co ułatwia ich finansowanie. Pamiętać należy również o olbrzymich korzyściach dla środowiska naturalnego człowieka płynących ze stosowania tych technologii.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2866