Blog perfectbitch

Temat: Pedagogika resocjalizacyjna-ZAGADNIENIA
ależ oczywiście, już podaję :]
przy okazji, przepiszę listę tematów oraz przy każdym z nich osobę, która zobowiązała się dany temat opracować.
A co do opracowań, skoro nie podoba wam się to, co zostało ustalone (oczywiście niewielkiej części, nie twierdzę, że wszystkim), to proszę, ustalcie coś innego. Niektórzy buntują się, jeśli chodzi o opracowanie tematów z wykładów, daję wam wolną rękę, żeby nie było, że to znowu grajoch jest zły... tak więc, czekamy na propozycje


Zagadnienia- ćwiczenia
1. Agresja i jej wpływ na przestępczość (definicja, rodzaje, koncepcje źródeł agresji) - Żaneta Mencler
2. Behawioralny model terapii w pedagogice- Anna Wycisło
3. Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie- Ewa Garus
4. Cele oddziaływań resocjalizacyjnych- Marzena Puchała
5. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej- Gosia Raus
6. Etapy wykolejenia społecznego wg Czapówa- Ania Korgul
7. Homeostaza, procesy akomodacji i asymilacji- Agata Ząber
8. Humanistyczny model terapii w pedagogice- Sabina Wróbel
9. Modele zdrowej osobowości (Allport, Maslow, Rogers)- Joanna Grajoszek
10. Norma i patologia w zachowaniu ludzkim- Agnieszka Krzemińska
11. Omów pojęcia: resocjalizacja, wychowanie resocjalizujące, pedagogika resocjalizacyjna- Joanna Piśniak
12. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej- Justyna Michalska
13. Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne (pojęcie przystosowania społecznego, kryteria przystosowania społecznego, pojęcie i istota niedostosowania społecznego- objawy, definicje)- Monika Ilnicka, Iwona Smolnik
14. Resocjalizacja jako: proces, specyficzne działanie wychowawcze i rezultat- Lena Chowaniec
15. Resocjalizacja w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych- Kamila Idzikowska, Sandra Staśkowiak
16. Socjalizacja a resocjalizacja- Krystian Mesjasz
17. Typologia nieprzystosowania społecznego wg Czapówa- Tomek Anioł
18. Wychowanie resocjalizujące- struktura, funkcje, procedury- Ania Dybul


Zagadnienia- wykłady
1. Co jest istotą rozwoju moralnego?
2. Diagnoza- "I- Level Classification" (wymienić poziomy integracji i typy)- Wojtek Pyka
3. Elementy uczenia się jak być moralnym
4. Etapy rozwoju moralnego wg Kohlberga- Aga Tuła
5. Etapy postępowania resocjalizacyjnego ( D- P- T=> PP)- Samuela Migas
6. Heurystyczny model funkcjonowania człowieka ( Leblanc)- Kasia Szwed
7. Integracyjna teoria zachowania przestępczego M. Leblanca
8. Osobowościowe i społeczne predykatory zachowań przestępczych
9. Internalizacja norm społecznych- Alicja Szlauer
10. Kontrola społeczna i autonomia osobista
11. Na czym polega rozwój sumienia?
12. Od czego zależy rozwój moralny?
13. Od czego zależy rozwój poczucia winy i wstydu?
14. Prognoza- podaj przykłady konkretnych działań naprawczych
15. Terapia ( teoria 4 sfer osobowości, objawy nieprzystosowania)Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,127.htmlTemat:
II rok studia dzienne i zaoczne.
METODYKA RESOCJALIZACJI
Zagadnienia do egzaminu. Termin egzaminu; maj 2007 rok


1. Proces wychowania resocjalizacyjnego.
2. Zasady wychowania resocjalizacyjnego.
3. Metody wychowania resocjalizacyjnego.
4. Diagnoza w wychowaniu resocjalizacyjnym.
5. Systemy resocjalizacyjne w ujęciu historycznym:
- system celkowy,
- system rodzinny,
- republiki młodzieżowe.
6. Systemy w warunkach zakładowych:
- system dyscyplinarno-izolacyjny,
- system progresywny,
- system homogeniczny,
- system eklektyczny.
7. Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym.
8. Kuratela sądowa.
9. Rodziny zastępcze.
10. Ewolucja polskiego systemu resocjalizacyjnego. Zasady reformowania i nowe rodzaje zakładów resocjalizacyjnych.
11. Psychologia hormistyczna i początki myśli resocjalizacyjnej.
12. Psychodynamiczna koncepcja terapii-resocjalizacji:
a) założenia teoretyczne,
b) oddziaływania praktyczne – indywidualne i grupowe.
13. Behawioryzm, teoria społecznego uczenia się a oddziaływania resocjalizacyjne.
14. Porównanie podejścia psychoanalitycznego i behawioralnego pod względem trwałości efektów resocjalizacji.
15. Współczesne koncepcje w resocjalizacji:
a) komuny terapeutyczne,
b) zróżnicowane podejście w resocjalizacji – koncepcja Herberta Quaya.
c) „ekonomia punktowa”
d) koncepcja kognitywno-behawioralna:
- oddziaływanie na rodzinę,
- zastosowanie w kurateli,
- zastosowanie w zakładach poprawczych.
16. Strukturalna i funkcjonalna organizacja procesu resocjalizacji
17. Patologia instytucji resocjalizujących
18. Resocjalizacja poprzez wpływ grupy
19. Metoda samorządowa w resocjalizacji
20. Metody wpływu osobistego
21. Błąd w wychowaniu
22. Osobowość nauczyciela – wychowawcy
23. Metody oddziaływań sytuacyjnych
24. Nagradzanie i karanie wychowawcze
25. Kulturotechniki
26. Indywidualny program resocjalizacji
27. Plan pracy grupy wychowawczej
28. „Drugie życie” w placówkach resocjalizacyjnych
29. Ortodydaktyka w resocjalizacji
30. Krakowska szkoła resocjalizacji

Literatura:

Ciosek M.: Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996. Wyd. „Stella Maris”. Str. 155 – 178; 180 – 202.

Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971, PWN

Górski S.: Metodyka resocjalizacji. Warszawa 1985, Wyd. IW CRZZ

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich. Warszawa 1991, WSiP

Lipkowski O.: Resocjalizacja. Warszawa 1987, WSiP

Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Wyd. APS Warszawa 2000. str. 267 – 332.

Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1998.

Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

Szaszkiewicz M.: Tajemnice grypserki. Kraków 1997, Wyd. Instytutu Medycyny Sądowej

Ustawa z dnia 26. 10. 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz. U. nr 11 z 2002 roku, poz.109
Źródło: knreso.fora.pl/a/a,124.html


Temat: Resocjalizacja


Robert Opora

Resocjalizacja

Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie


W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. Zadaniem wychowawcy jest dopasowanie posiadanej wiedzy i wykorzystywanych technik pracy z osobowością własną i podopiecznego. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi.

Opisane umiejętności mogą być wykorzystywane zarówno w warunkach środowiska otwartego, placówkach resocjalizacyjnych pobytu dziennego, jak i ośrodkach całodobowych. Przedstawiona propozycja jest wynikiem przemyśleń i doświadczeń autora zdobytych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Autor uważa, iż teorie poznawczo-behawioralne są godne uwagi w pedagogice resocjalizacyjnej. Wskazują na nieadekwatne treści poznawcze osób niedostosowanych społecznie, zalecają określone strategie zaradcze oraz uczą specyficznych sposobów rozwiązywania problemów wykorzystując instrukcje, modelowanie, ukierunkowane ćwiczenia i informacje zwrotne.

Dla pełniejszego zilustrowania problemu oraz ze względu na poruszany obszar i cel opracowania w książce zostały podane przykłady zaczerpnięte z doświadczenia zawodowego autora.

W książce autor chce pokazać Czytelnikom możliwości wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej empatii, autorytetu, asertywności, sposoby motywowania wychowanków oraz rozwiązywania problemów. Oddana do ich rąk książka opisuje między innymi, jak kształtować prospołeczne umiejętności u nieletnich niedostosowanych społecznie. Uwzględnia wiele technik i umiejętności psychokorekcyjnych, takie jak: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, rozmowy motywacyjne czy praca zorientowana na rozwiązanie problemu.

Zdolność do kształtowania prospołecznych umiejętności u nieletnich niedostosowanych społecznie jest jedną z kluczowych kompetencji pedagoga resocjalizacyjnego, która determinuje efektywność podejmowanych przez niego oddziaływań. Im więcej będzie się o tym mówiło, pisało i uczyło, tym większe korzyści będą odnosiły osoby niedostosowane społecznie, praktycy oraz społeczeństwo.

Książka ta będzie pomocna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Ponieważ uwzględnia zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt resocjalizacji, jest ona skierowana do szerokiego grona odbiorców. Polecamy studentom, badaczom, pedagogom resocjalizacyjnym, psychologom i socjologom zainteresowanym tą tematyką. Dla badaczy może być inspiracją do rozwijania teorii i prowadzenia studiów nad skutecznością interwencji psychokorekcyjnych, a dla praktyków – do pewnych rozważań porządkujących ich warsztat pracy. Książka jest zaadresowana przede wszystkim do tych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze potrzebne w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.


Oficyna Wydawnicza Impuls
ISBN 978-83-7587-315-3
Wydanie I, Kraków 2010
Format B5
Objętość 126 stron
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=14311